Usapang kasal: Ano ang pinagkaiba ng divorce at annulment?

Ang pagpapasyang tapusin ang relasyong pinagbuklod ng kasal ay kailanman ay hindi magiging madali. Bukod sa nakapapagod mentally, physically at emotionally ay napakarami ring proseso ang kailangang pagdaanan. Mayroong tatlong paraang legal para sa mga mag-asawang gustong maghiwalay. Ito ay ang legal separation, divorce at annulment.

Ano ba ang pinagkaiba ng divorce at annulment?

Ang divorce ay ang pagdedeklara sa isang balidong kasal na tapos na. Ito ay isang legal na pagsasawalang-bisa, pagwawakas, o pagtatapos ng isang legal at balidong kasal. Ito ay nagdedeklara na ang mga mag-asawa ay pareho nang walang asawa. Pagkansela ito ng mga legal na tungkulin at responsibilidad ng kasal.

Ang annulment naman ay isang legal na desisyon na nagbubura ng kasal sa pamamagitan ng pagdedeklara ng kasal na walang bisa at na ang kasal ay hindi kailanman legal. Gayunman, ang mga rekord ng kasal ay mananatili sa file kahit na ang kasal ay burado na. Ang annulment ay hindi nangangahulugan na hindi nangyari ang kasal, ito ay nagsasabi na ang kasal ay hindi kailanman legal.

Ano-ano mga dahilan na maaaring ipresenta upang mapanagutan ng mag-asawa ang paghahain ng divorce o annulment?

Hindi tulad ng annulment, ang divorce ay maaaring magbigay ng maraming kadahilanan. Sa United States, kinikilala ng lahat ng estado ang mga diborsyo na “walang kasalanan.” Nangangahulugan ito na hindi kailangang magkaroon ng isang partikular na pangyayari o rason na sumira sa kasal. Sa halip, binabanggit ng maraming mag-asawa ang “hindi mapagkakasunduan” bilang dahilan kung bakit hindi sila nag-work out, hindi naging maayos. Gayunman, ang mga dahilan para sa mga diborsyo na batay sa kasalanan ay maaaring kabilang ang:

 • Pangangalunya/ pakikiapid o pagtataksil: Ito ay panloloko ng isang asawa sa isa.
 • Salungatan sa mag-asawa: May pang-aabuso at/o walang tigil na pagtatalo.
 • Pagkakulong: Ang isa o parehong mag-asawa ay nahatulan ng isang krimen at sinentensiyahan ng pagkakulong o nakulong.
 • Kakulangan ng intimacy: Ang mag-asawa ay nagiging hindi pisikal na matalik sa isa’t isa.
 • Kabaliwan na walang lunas: Ang isa o parehong partido ay itinuring na baliw ng isang kuwalipikadong doktor.

Ang mga sumusunod naman ay ang iilan sa mga dahilan upang maghain ng annulment.

 • Mga maling pagkukunwari: Nalinlang ang isa o magkabilang partido para magpakasal.
 • Kawalan ng kakayahan sa pag-iisip: Ang isa o parehong partido ay hindi legal na nakapagpasya na magpakasal dahil sa isang kapansanan sa pag-iisip o nasa ilalim ng impluwensya ng mga droga at/o alak.
 • Bigamya: Ang isa o ang parehong partido ay kasal na sa iba.
 • Menor de edad na kasal: Ang isa o parehong partido ay nasa ilalim ng legal na edad ng pagpayag (karaniwang 18) sa panahon ng kasal.
 • Incest: Ang kasal ay sa pagitan ng dalawang magkaugnay na partido o magkadugo.
 • Pagtatago: Nabigo ang isa o parehong partido na ibunyag ang mahahalagang detalye tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang buhay bago ang kasal, tulad ng pagkakaroon ng anak, paghatol sa kriminal, o malubhang karamdaman.
 • Pagkabigong ganapin ang kasal: Ang isa o parehong partido ay hindi maaaring maging pisikal na intimate sa kasal.

Ang bawat isa sa mga sitwasyong ito ay lumilikha ng mga legal na batayan para mapawalang-bisa ang kasal at dapat na mapatunayan ito sa korte.

Ano-ano ang legal benefits na maaaring makuha ng bawat isa kapag sila ay magdi-divorce o mag-a-annul?

Usapang pinansyal. Pagkatapos ng divorce, ang mag-asawa ay kadalasang may karapatan sa ilang taong suporta sa asawa, sustento, o bahagi ng mga kita o ari-arian ng bawat isa na natamo sa panahon na sila ay kasal.

Sa annulment ay kabaligtaran, ang mga partido ay hindi talagang itinuturing na mag-asawa at hindi karapat-dapat sa parehong mga karapatang ito. Sa halip, babalik pareho sa pinansiyal na kalagayan bago ang kasal.

Usapang karapatan sa mga anak. Kung ang isang mag-asawa ay may mga anak at ang kanilang kasal ay napawalang-bisa, ang mga anak ay itinuturing pa rin na “legal” o “lehitimo,” (ibig sabihin, hindi ipinanganak nang walang asawang magulang). Ngunit sa ilang estado, nagbabago ang pagpapalagay ng pagiging magulang at bilang bahagi ng proseso ng pagpapawalang-bisa, dapat itatag ng hukom ang pagiging magulang ng mga bata o kung sino ang may kakayahang kumupkop at bumuhay sa bata.

Pagkatapos nito, maaaring matukoy ng korte at/o ng estado ang mga kinakailangan sa pag-iingat at suporta tulad ng gagawin nito sa paglilitis sa diborsiyo. Anoman ang mangyari, ang mga bata ay may karapatan pa rin sa suporta ng parehong mga magulang, kahit na ang kasal ng kanilang mga magulang ay itinuturing na hindi wasto.

Usapang ari-arian. Sa annulment ay wala nang karapatan ang dalawang partido sa kahit na ano mang ari-arian ng bawat isa. Kabaliktaran naman nito ang sa divorce na kung anoman ang nakalagay sa pre-nuptial nila ay iyon ang masusunod pagdating sa hatian.

Upang mas madaling maintindihan, nakabuod ang pinagkaiba ng dalawa sa ilang aspeto.

Haba ng oras o panahon ng pag-file

Divorce: Isa o higit pang taon.

Annulment: Immediate

 

Legal pa ba ang kasal?

Divorce: Oo

Annulment: Hindi na

 

Lehitimo ba ang mga anak?

Divorce: Oo

Annulment: Oo

 

Paghahati sa ari-arian

Divorce: Oo

Annulment: Hindi na

 

Sustento

Divorce: Maaari kung ang bawat isa ay may kakayahan

Annulment: Wala na

 

Marital status

Divorce: Divorced

Annulment: Single o hindi pa ikinasal.

Habang ang annulment at divorce ay parehong nagwawakas ng isang relasyon, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang divorce ay legal na tumatapos sa isang kasal, habang ang annulment ay nagsasabing ang kasal ay hindi valid.

Ang divorce ay kadalasang pinakakaraniwang paraan ng paghihiwalay, dahil may mas kaunting mga paghihigpit sa kung ano ang kuwalipikasyon.  Ang annulment, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng tiyak na pangangatuwiran para ang isang hukom ay makapagbigay ng hatol.

Pareho mang paraan ay may kanya-kanyang proseso, ngunit ang natatangi at maaari lamang na gamitin sa Pilipinas ay ang annulment.