Tips sa pagkakaroon ng maayos na tenants

Ang pagkakaroon ng paupahan ay isang smart decision dahil ito’y isang magandang investment.

Ang paupahan ay matatawag na passive income (may explanation nito sa ibaba) na malaking advantage sa panahon ngayon. Para makamit ito, mahalaga ring masuri ang magiging renters o tenants.

 

Pagsusuri sa magiging tenants

Ang paghahanap ng mahusay na nangungupahan ay isang mahalagang aspeto ng pagiging successful landlord o may-ari. Upang matiyak na mahahanap ang tamang nangungupahan para sa iyong rental property, mahalagang magsagawa ng masusing proseso ng pagsusuri.

– Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang detailed rental application sa pag-upa na may kasamang impormasyon tulad employment history, references, at income verification. Makatutulong ito sa iyo na masuri ang pagiging maaasahan at financial stability ng potensyal na uupa. Bukod pa rito, ang pagsasagawa ng background at credit check ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa rental history ng aplikante at financial responsibility.

– Ang isa pang mahalagang tip ay magtiwala sa iyong kutob o sapantaha (instincts) sa panahon ng interview process. Tipong “too good to be true” ba kung ipakilala ng mangungupahan ang kanyang sarili? Bigyang-pansin kung paano nakikipag-usap ang  mangungupahan, ang kanilang level of professionalism, at kung nagtatanong sila ng thoughtful questions tungkol sa property.

Beneficial din na humingi ng previous landlord references upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kanilang rental behavior. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang na ito at pagiging diligent sa screening process, maaari mong pataasin ang posibilidad na makahanap ng responsable at mapagkakatiwalaang mangungupahan para sa iyong rental property.

Sa pagbabayad, mas mainam din na humingi ng PDCs o post-dated checks dahil bilang landlord ay nagkakaroon ka ng level of security. Magsisilbi rin itong form of documentation at record keeping para sa parehong panig. Tandaan na clear paper trail ang PDCs sakaling magkaroon ng discrepancies o misunderstandings tungkol sa payment schedule.

 

Passive income

Ang passive income ay tumutukoy sa mga kita na nabuo mula sa sources kung saan ang isang indibiduwal ay hindi aktibong nakikilahok. Ang ganitong uri ng income ay nakukuha mula sa investments, rental properties, royalties, or any other venture na nangangailangan ng kaunting minimal effort to maintain. Ang pangunahing katangian ng passive income ay na ito ay patuloy na lumilikha ng kita with little ongoing involvement – ibig sabihin hindi mo kailangang pumunta sa property o negosyong paupahan araw-araw para kumita ito. Ito ay kaibahan sa aktibong kita, na kinikita sa pamamagitan ng direktang pakikilahok sa isang trabaho o negosyo.