Tips sa pag-aalaga ng skin ngayong summer

Nag-iiba na ang panahon at umiinit na. Paparating na ang summer.

During the summer season, our skin is exposed to various environmental factors that can have both positive and negative effects.

Ang pagtaas ng intensity ng sinag ng araw sa panahong ito ay maaaring humantong sa mga sunburn, maagang pagtanda, at mas mataas na panganib na magka-cancer sa balat.

Napakahalagang protektahan ang ating balat sa pamamagitan ng paglalagay ng sunscreen na may mataas na SPF (sun protection factor), pagsusuot ng pamproteksiyon na damit, at paghahanap ng lilim sa mga oras ng sikat ng araw.

Additionally, the heat and humidity of summer can also exacerbate skin conditions such as acne and eczema, as the sweat and oil production in our skin increase, potentially leading to clogged pores and breakouts.

Sa kabilang banda, ang summer ay maaari ring magkaroon ng kapaki-pakinabang na effects sa ating balat. Ang increased humidity ay maaaring makatulong na panatilihing hydrated ang ating balat, binabawasan ang pagkatuyo at nagpo-promote ng isang healthy glow.

The vitamin D obtained from moderate sun exposure can also improve skin conditions such as psoriasis and eczema. Moreover, the summer season often encourages us to stay active, promoting better blood circulation and overall skin health. By being mindful of the potential risks and benefits of summer on our skin, we can take proactive steps to maintain its health and beauty throughout the warmer months.

 

Pag-iingat sa balat during summer season

– Uminom nang maraming tubig. Hydration is key during the summer to maintain healthy skin as the heat can lead to dehydration.

– Maglagay ng sunscreen o lotion na may SPF of at least 30 at magre-apply nito after 2-3 hours lalo na kung mas marami kang oras sa labas at exposed sa araw. Makatutulong ito para maprotektahan ang balat laban sa ultraviolet o UV rays.

– Para maiwasan ang premature aging ng balat, magsuot din ng protective clothing, such as hats and sunglasses, can shield your skin from direct sunlight.

– Exfoliating regularly can also help to slough off dead skin cells and keep your complexion radiant.

– Maging maingat sa beauty products. Be mindful of the products you use, opting for non-comedogenic formulas to prevent clogged pores and breakouts in the heat.