Pinoy essayists inaanyayahan sa Sanaysay ng Taon

Ang Sanaysay ng Taon ay taunang timpalak ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na naglalayong himukin ang mga natatanging mananaysay ng bansa, na ilahok ang kanilang mga akda.

Bukas ang ito sa lahat ng mga Pilipino, babae man o lalaki, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak. Gayundin, ang mga nagwagi ng limang beses bílang Mananaysay ng Taon na ituturing nang Hall of Fame ay hindi na rin kalipikadong lumahok.

Ang paksa ng sanaysay ay tungkol sa pag-aaral na naghahain ng manipestasyong anyuing lingguwistiko tungong preserbasyon ng mga katutubong wika ng Pilipinas.

Kailangang nasa wikang Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala, at hindi rin salin mula sa ibang wika. Marapat na hindi ito magkukulang sa 15 pahiná at hindi rin hihigit sa 30 pahina.

Bilang saliksik, kailangang sumusunod ang paraan ng pagsulat nito sa mga tuntuning nakasaad sa KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat 

Para sa pagsusumite ng lahok, ilakip sa isang brown envelope ang sumusunod:

* Apat (4) na kopyang kompiyuterisadong lahok (Font 12, Arial), may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa short bond paper na may súkat na 8 ½ x 11 pulgada;
*Soft copy (.doc format) ng lahok na nása USB;
*Kinakailangang magtataglay lámang ang ipadadalang lahok ng sagisag-panulat (pen name) na kailanman ay hindi pa ginamit, at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok;
*Notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok;
*Entri form
*Curriculum vitae at/o bionote ng kalahok;
*(1) isang 2×2 retrato ng kalahok;
*Photocopy ng bálidóng ID; at

Ipadala ang lahok sa:

Lupon sa Sanaysay ng Taón 2024
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Lungsod Maynila

Samantala, para sa online na pagsusumite, ihanda ang sumusunod na soft copy at isumite sa link na ito: https://forms.gle/vWTKUVrpi1sfgMSm9

*Kopya ng kompiyuterisadong lahok (.doc format). Gamitin ang font na Arial 12 pt, may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa short bond paper na may súkat na 8 ½ x 11 pulgada. Kung makinilyado ang lahok, i-scan at isumite na naka-pdf format;
*Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) na kailanman ay hindi pa ginamit ang ipinadalang entri at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok;
*Notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok;
*entri form;
*Curriculum vitae at/o bionote ng kalahok;
*2×2 retrato ng kalahok (.jpeg format); at
*kopya ng bálidóng ID (.jpeg format).

Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 7 Hunyo 2024, 5:00 nh. Isasara din agad ang link para sa onlayn na pagsusumite ng lahok. Sa mga nagpadala ng lahok sa pamamagitan ng koreo sa hulíng araw, mag-email ng pruweba ng pagpapadala nitó sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph upang makonsidera sa paghihintay ng lahok. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

Makatatanggap ng kumpirmasyon ang mga nagsumite ng lahok (onlayn at nagpadala sa koreo) sa pamamagitan ng text message kung natanggap ng lupon.

Mga gantimpala

Unang gantimpala, PP30,000.00 (net) at karangalang maging “Mananaysay ng Taón”, medalya, at plake;
Ikalawang gantimpala, P20,000.00 (net) at plake;
Ikatlong gantimpala, P15,000.00 (net) at plake.

Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

Ang lahat ng mga natanggap na lahok ay hindi na ibabalik at angkin ng KWF ang unang opsiyon sa paglilimbag ng mga nagwaging akda.

Hindi patatawarin ang sinumang mahuhúling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

Pára sa karagdagang detalye, mag-text o tumawag sa 0928-844-1349 o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.