Iwas-sunog tips: Mga dapat gawin bago, kapag, at matapos ang sunog

Marso ngayon at dahil ito ang panahon ng mas maraming naitatalang sunog, marami tayong bagay na magagawa para maiwasan ito.

Ito ang mga gabay para maging alerto at malaman ang mga gagawin bago, kapag at matapos ang sunog.

Bago ang sunog

1- Magkaroon ng emergency plan at dapat maunawaan ito ng mga nakatira sa loob ng bahay. Pag-aralan lahat ng gagawin hanggang sa kung saang lugar kayo sa labas ng bahay magtatagpo para maging ligtas.

2- Ihanda ang emergency kits at siguraduhing kumpleto ito at may ekstrang items.

3- Ihanda ang flashlights.

4- Magkaroon ng fire extinguisher at fire blankets sa loob ng bahay at siguraduhing lahat ng miyembro ng pamilya o lahat ng nasa bahay ay alam gamitin ang mga ito. Ipuwesto ito sa madaling makita.

5- Lahat ng dapat gawin para maiwasan ang sunog ay ipaunawa sa mga batang kasama sa bahay.

6- Iwasang tanggalin ang batteries sa smoke alarms lalo na kung kayo ay aalis ng bahay.

7- Itsek ang buong bahay bago umalis o kung may mga batang maiiwan dito na walang makakasamang matanda.

8- Maging regular ang pagsusuri sa inyong mga heating sources sa bahay gaya ng heaters, air conditioner at iba pa. Makatutulong ang pagsusuri nito nang dalawang beses sa isang taon sa tulong ng mga expert para maiwasan na pagmulan ng sunog.

9- Suriin ang mga pinto kung ito ay nasa tamang kondisyon o walang anumang sira. Ang problemang maaaring mangyari rito ay kapag hindi mabuksan, hindi nagana ang susi, kapag sira ang bisagra o hinges na pupuwedeng biglang matumba.

10- Suriin din ang bintana. Alamin kung may grill ito at kung nabubuksan sa panahon ng emergency.

11- Suriin din ang mga bintana. Alamin kung may grill ito at kung nabubuksan sa panahon ng emergency.

12- Huwag na huwag maninigarilyo malapit sa kama o sa mga kutson.

13- Maging maingat sa paggamit ng fireplace lalo na ang nasa malalamig na lugar tulad ng Baguio, at linisin nang regular ang chimney.

14- Iwasang mag-iwan ng mga nakasaksak sa kuryenteng appliances na hindi ginagamit tulad ng plantsa, microwave oven, oven toaster, water dispenser, at iba pa.

15- Regular ding suriin ang inyong kable ng kuryente sa bahay, mga saksakan, switch at iba pa. Iwasan din na ilagay sa ilalim ng carpet o rug ang mga wire para hind maging prone sa sunog.

16- Laging maging maingat habang nagluluto – ang gamit man ninyo ay de-kuryenteng panluto o ang liquefied petroleum gas (LPG). Huwag na huwag itong iiwan habang hindi pa natatapos ang pagluluto. Kung kailangang iwan ay i-off ang kalan.

17- Itago nang mabuti ang flammable items o mga bagay na madaling masunog. Iwasan ang mga ito na madikit o malantad sa init. Ang tulad ng mga ito ay pabango, shaving cream, hair spray, rubbing alcohol, hand sanitizer, nail polish at nail polish remover, moth balls, pintura at thinner, insecticides, muriatic acid at iba pa.

18- Kung gagamit ng kandila sa bahay, huwag itong iwan na may sindi. Iwasang malagay ito malapit sa LPG o lutuan, sa flammable items.

Kapag may sunog

1- Sa oras na may sunog, agad na tumawag sa fire department o bumbero o humingi ng tulong sa kapitbahay.

2- Sikaping makalabas ng bahay at maging maingat habang ginagawa ito.

3- Kapag nasa loob pa at may sunog, piliting kontrolin ang emosyon upang makapag-isip nang tama.

4- Kung hindi makalabas ng pinto dahil mainit ang knob, kumuha ng basahan para mahawakan ito. Mainam din na sa ibang alternatibong labasan dumaan.

5- Kung nakaharang ang apoy sa inyong daraanan, manatili sa kuwarto at agad na lagyan ng basang towel o anumang makapal na tela ang ilalim ng pintuan.

6- Umiwas sa mga saksakan o live wires.

7- Kapag nasa bintana at makasisigaw, humingi ng tulong at magbigay ng senyales kung nasaang lugar kayo sa bahay. Makatutulong ang paggamit ng flashlight kung gabi at siguraduhing ang liwanag nito ay makatatawag ng pansin mula sa labas.

Kapag natapos ang sunog

1- Kapag nakalabas na, iwasang bumalik sa loob ng bahay lalo na kung hindi pa naaapula ang apoy ng mga awtoridad.

2- Kung may pamilya o kasama sa bahay na naiwan agad itong sabihin sa awtoridad o sa bumbero. Huwag nang tangkain pang kayo pa ang gumawa nito.

3- Suriin ang mga sarili kung nagtamo ng mga sugat at agad itong lapatan ng lunas o humingi ng tulong sa awtoridad.

4- Tawagan ang inyong insurance company at ireport ang inyong sinapit.