Home tips: Lihain ang kitchen items para hindi sayang

Ito ang klase ng square bowl na may kaunting pagkabasag o bangas sa gilid nito. Ang parteng ito ay puwedeng gamitan ng liha upang hindi makahiwa at magamit pang muli. (Kuha ng Bilibb)

Marami sa atin ang mapanghinayang sa mga gamit-pambahay. Ang tulad nito ay mga gamit na pangkusina tulad ng mga bowl, tasa, plato na babasagin at kung ano-ano pa.

Kapag nabangasan o may basag ang anuman sa items na nabanggit dahil sa pagkaumpog o pagkabitaw ay malaki ang panghihinayang natin. Hindi ito maitapon lalo na kung maganda o may sentimental value – alam na alam iyan ng mga nanay!

Dahil sa pagkabasag, naroon din naman na may pag-aalala na baka makasugat pa ito. Bilang solusyon ay puwedeng gamitan ito ng liha (silicon carbide sandpaper) at iisis sa bahaging may basag. Mas safe kung magsusuot muna ng gloves habang ginagawa ito para maiwasan ang pagkasugat.

Ang klase ng liha na puwedeng gamitin sa kitchen items na matalas dahil sa pagkabasag.

Sa paggamit ng liha, gumamit ng pinong surface nito para mas pino rin ang pagkakatanggal ng talas mula sa bahagi ng item na may basag. Ang klase ng lihang ito ay ang pangkaraniwang nakikita sa hardware na kadalasang kulay itim o gray.

Ang tip na ito ay puwede sa mga ceramic, paso, plastic na may matalas o maligasgas na surface. Huwag na lamang gawin ito kapag ang inyong items ay may bitak na dahil siguradong mababasag ito nang tuluyan at maaaring makadisgrasya pa.

Isabay na rin ninyo ang pagliliha sa inyong wooden furniture kung may matalas o nakasusugat itong surface. Maging maingat lamang din para hindi magkaroon ito ng mas malaking sira. Gamitan ng akmang varnish pagkatapos upang hindi maging halata ang pagkakaliha rito.