Holiday Season: Mas peligroso tayo sa heart attack

The holiday season is a time of joy, celebration, and togetherness. Bagaman bumubuhos ang mga samo’t saring pagkain, inumin kasama ng alak, bumubuhos din ang mataas na peligro na maaaring magkaroon tayo ng heart attack.

This phenomenon has raised concerns among medical professionals and researchers, who are keen to understand the underlying factors contributing to this alarming trend. While there is no definitive answer, several theories have emerged that shed light on why heart attacks are more prevalent during the holidays.

Ang isang posibleng paliwanag dito ay ang pagtaas ng stress levels experienced by individuals during this time of year. The holiday season is often accompanied by financial pressures, family conflicts, and the pressure to meet societal expectations. Ang mga stressor na ito ay maaaring humantong sa sobrang pag-activate ng sympathetic nervous system, na nagpapataas ng rate ng puso at presyon ng dugo, na posibleng mag-trigger ng atake sa puso.

Additionally, the indulgence in rich and calorie-dense foods, coupled with excessive alcohol consumption, commonly associated with holiday festivities lalo na ngayong Kapaskuhan. It can further exacerbate the risk of heart attacks. The combination of stress and unhealthy lifestyle choices creates a perfect storm for cardiovascular incidents.

Ang isa pang dahilan ay maaaring ang pagkagambala sa pang-araw-araw na gawain at pagpapabaya sa pangangalaga sa sarili sa panahon ng bakasyon. Ang mga tao ay may posibilidad na lumihis mula sa kanilang mga regular na gawain sa pag-eehersisyo, malusog na gawi sa pagkain, at mga pattern ng pagtulog sa panahong ito. Ang kakulangan ng pisikal na aktibidad, kasama ng labis na pagpapakain sa mga hindi malusog na pagkain, ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang at pag-develop ng mga kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo at diabetes.

Moreover, irregular sleep patterns and inadequate rest can lead to increased fatigue, which puts additional strain on the cardiovascular system. Ang mga pagbabago sa lifestyle na ito, bagama’t pansamantala, ay maaaring magkaroon ng malaking kahihinatnan sa kalusugan ng puso, na ginagawang mas mahina ang mga indibidwal sa mga atake sa puso.