Bakit hindi dapat ma-expose in public ang medical records ng pasyente?

Mahalaga para sa health institutions, tulad ng hospitals, clinics, health centers, at iba pang tulad nito, na itaguyod ang patient confidentiality sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagsisiwalat ng personal na impormasyon ng mga indibidwal sa public settings.

 

Bakit kailangang confidential ang details ng pasyente?

Ang pagme-maintain ng patient confidentiality ay cornerstone of ethical healthcare practice.

Health institutions, including hospitals, clinics, and health centers, have a legal and ethical obligation to safeguard the privacy of their patients. Ang pagsisiwalat ng personal information sa public settings ay hindi lamang lumalabag sa tiwala sa pagitan ng healthcare providers at patients ngunit nakasisira rin sa integridad ng healthcare system sa kabuuan. Kinakailangang sumunod ang healthcare professionals (doctors, nurses, pharmacists, dieticians, atbp.) sa mahigpit na protocols o kautusan sa pagiging confidential upang maprotektahan ang sensitibong impormasyong ibinahagi sa kanila ng mga pasyente.

By upholding patient confidentiality, matitiyak ng health institutions na ang mga indibidwal ay nakararamdam na ligtas at secured ang pasyenteng naghahanap ng medical treatment. Dahil alam na ang kanilang personal na impormasyon ay hahawakan nang may lubos na pangangalaga at pagpapasya, patients are more likely to disclose important details about their health and medical history, enabling healthcare providers to deliver more effective and personalized care – walang paglilihim at takot ang pasyente. Higit pa rito, respecting patient confidentiality helps to foster a culture of respect and dignity within healthcare settings, enhancing the overall patient experience and promoting trust between patients and providers. In essense, ang pagbibigay ng prayoridad sa patient confidentiality ay hindi lamang itinataguyod ang mga pamantayang etikal ngunit nag-aambag din sa paghahatid ng high-quality and patient-centered care.

 

Halimbawa ng epekto ng pag-e-expose ng impormasyon ng pasyente

Kung ang medical records ng pasyente, kabilang ang sensitive information about their health condition, ay nagawang isiwalat sa public, it can result in stigmatization, discrimination, and even harm to the individual’s reputation and well-being. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na maaapektuhan o masisira ang kanyang pribadong buhay o kondisyon. This breach of confidentiality can also have legal implications, as it may violate healthcare laws and regulations regarding patient privacy and confidentiality.